„CYFROWY SENIOR”

Nr projektu: POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17

 

Instytucja Organizująca konkurs

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

Projekt pn. „Cyfrowy Senior” realizowany jest przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

2018-03-01 do 2021-12-31

Okres realizacji projektu

4 076 901 PLN

Wartość projektu

488 401,53 PLN

Środki Budżetu Państwa

3 341 424,47 PLN

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest aktywizacja osób w różnym wieku, głównie osób 65+ w obszarze kompetencji cyfrowych, poprzez działania szkoleniowe i animacyjne na terenie województwa podlaskiego. Efektem realizacji projektu będzie włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego, rozwój kompetencji cyfrowych, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Wsparciem zostanie objętych

1719OSÓB
97GMIN

Wsparciem zostanie objętych 1719 osób w wieku 65+ oraz 133 osoby w wieku 18-64 na terenie 8 gmin miejskich, 17 miejsko-wiejskich i 72 wiejskich  z województwa podlaskiego. Planowane formy wsparcia to szkolenia oraz animacje w zakresie samodzielnego wykonania prezentacji multimedialnej na wybrany temat.

 

Tematyka szkoleń

 1. Podstawowe funkcje komputera, wizerunek, komunikatory.
 2. Przeglądanie i analiza informacji.
 3. Narzędzia służące ochronie, bankowość elektroniczna.
 4. Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji – chat i Skype.
 5. Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Aktywność obywatelska online: e-kultura oraz e-edukacja.
 7. Aktywność obywatelska e-Urząd.
 8. Zakładanie poczty elektronicznej e-mail oraz korzystanie z usług.

 1. Ochrona danych osobowych. Przeglądanie, szukanie i filtrowanie Informacji.
 2. Potrzeby duchowe i dbanie o zdrowie.
 3. Stosunki towarzyskie i rozwijanie hobby.
 4. Wiadomości lokalne, planowanie podróży.
 5. Korzystanie z możliwości portalu YouTube.
 6. Zakładanie profilu na portalu Facebook.
 7. Przetwarzanie obrazu i dźwięku.

Planuje się przeprowadzenie 60 godzin szkoleń na grupę (15 spotkań po 4 godz.) oraz 12 godzin animacji (3 spotkania po 4 godz.). Zajęcia organizowane będą na terenie gmin z województwa podlaskiego. Dla uczestników projektu przewidziany jest catering, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

JESTEŚ SENIOREM 65+? JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIE.

 

Tel. 570 747 170

e-mail: cyfrowy.senior2018@gmail.com