Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych, testuje model edukacyjny:

Chwytaj szansę!

– rozwój kompetencji cyfrowych i umiejętności społecznych

osób 50+ z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jego  celem jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych wśród osób dorosłych. Model jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt finansowany jest ze środków europejskich: 761780,22 PLN i krajowych: 46131,78 PLN

01.04.2021-30.04.2022

Okres realizacji projektu
807912PLN

Wartość projektu

100Osób

Objętych wspraciem

Projekt kierowany jest do osób:

– w wieku 50+,

– mieszkających na terenie województwa podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego,

– pracujących lub poszukujących pracy, biernych zawodowo, bezrobotnych, na emeryturze bądź rencie,

– z wykształceniem zawodowym, podstawowym, średnim lub wyższym.

Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu szkoleń a także otrzymają specjalistyczne wsparcie doradcze.

W projekcie przewidziano następujące działania:

1. Szkolenia cyfrowe z praktycznego wykorzystywania serwisów i platform internetowych, w tym m.in.:

– różnego rodzaju portali użytkowych takich jak pacjent.gov.pl, e-pit, e-puap czy portale bankowe,

– portali urzędów,

– serwisów pocztowych i dokumentów internetowych,

– kalendarza on-line,

– platform sprzedażowych i e-commerce.

 

2. Zajęcia z trenerem kompetencji miękkich obejmujące takie zagadnienia jak:

– mowa ciała,

– przekonywanie innych,

– wypracowanie kompromisu,

– praca w zespole,

– komunikowanie się.

Od momentu przystąpienia do projektu aż do jego zakończenia wszyscy uczestnicy mogą liczyć także na wsparcie psychologów, trenerów i doradców. Ich rolą będzie m.in.:

– opieka nad uczestnikami projektu,

– pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,

– doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb,

– wsparcie w przebiegu ścieżki udziału w projekcie,

– udzielanie porad edukacyjno-zawodowych.

 

W ramach projektu zapewnione także będą:

– catering,

– materiały szkoleniowe,

– zwrot kosztów dojazdu,

– spotkania integracyjno-animacyjne

 

Harmonogram działań w projekcie:

01.04.2021 – 30.04.2021: opracowanie koncepcji diagnozy umiejętności i potrzeb

01.04.2021 – 30.06.2021: działania informacyjno-promujące

01.05.2021 – 30.06.2021: indywidualna diagnoza umiejętności i potrzeb

01.05.2021 – 30.04.2022: opieka nad uczestnikami projektu (wsparcie doradcy, psychologa)

01.05.2021 – 31.01.2022: szkolenia cyfrowe

01.07.2021 – 28.02.2022: spotkania integracyjno-animacyjne

01.06.2021 – 31.03.2022: warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

01.03.2022 – 30.04.2022: walidacja efektów uczenia się

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 732 02 58.